آژیر اعلام حریق شیپوری (بیرونی) زتا مدل ZMT/8R (کد: ZMT/8R)

آژیر اعلام حریق شیپوری (بیرونی) زتا

از اجزای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق می باشد که هنگام بروز حریق بعد از فرمان سنسورها به پنل مرکزی، پنل به آژیر فرمان می دهد و آژیرها شروع به هشدار می کنند. این آژیر در محوطه باز یا بیرون از ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد.

Web Analytics