گزارش نظر

سلام
یکی از زونهای سیستم خطا میده چراغ زرد روشن میشه.
در صورتی که مدار رو چک کردم درست بسته شده
دلیلش چی میتونه باشه؟
Web Analytics